5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය සිංහල | Sinhala | සණස ඉස්කෝලේ | Episode 16

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය දිනන්න, පුංචි හපන්නුන්ට පාර කියන – සණස ඉස්කෝලේ

IQ Sinhala / iQ very easy lessons/කෙටි ක්‍රම / For SLAS/SLES/LLB iQ Sinhala class for iq test

Hello all.. our new video is IQ Sinhala / IQ very easy lessons/RAHAS SANKETHA/ For SLAS/SLES/LLB ENTRANCE other competitive exams Link of currant Sri Lanka Current Affairs – 2020 Our … Read More

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් පාලනය (2) | Money control of Sri Lanka | Part 2| SLAS, SLES, Scientific Service

මෙම විඩියෝව මගින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විවිධ තනතුරු සදහා නිලධාරින් පත් කර ගැනිමේ තරග විභාග සදහා වන මුලික ප්‍රශ්න අන්තරඝත කර ඇත. දිනපතා ප්‍රශ්න කිහිපයක් සිදු කිරිම මගින් ඉතා … Read More

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් පාලනය | Money control of Sri Lanka | SLAS, SLES, Scientific Service Examination

මෙම විඩියෝව මගින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විවිධ තනතුරු සදහා නිලධාරින් පත් කර ගැනිමේ තරග විභාග සදහා වන මුලික ප්‍රශ්න අන්තරඝත කර ඇත. දිනපතා ප්‍රශ්න කිහිපයක් සිදු කිරිම මගින් ඉතා … Read More

What is ubuntu?| මොකද්ද මේ Ubuntu කියන්නේ | LK HACKING BRO

Hi freinds, twiter -https://twitter.com/HackingLk facebook -https://www.facebook.com/profile.php?id=100071516662490 Thanks for watching.

How to Mirror Android screen to Pc Sinhala | share your screen to pc Sinhala | Phone screen to pc

Hey friends😍 This video is about How to Mirror Android screen to Pc Sinhala | mirror your screen to pc Sinhala | Phone screen to pc 0:00 Introduction 0:20 download … Read More

how to install Windows Software | Games | Applications in Linux Documentary (සිංහලෙන්)

Installing windows games, software, applications on Linux (documentary) This will be very useful if you are using Linux as your primary OS / if you have dual boot. ————————————— links … Read More

Best Cybersecurity Operating System (සිංහලෙන්) Documentary

NOTE- This is a documentary Video ——————————————————— Join the Telegram Group – https://t.me/askvenom_official Join the Discord – https://discord.gg/j8DVG6fmmG website – https://askvenomofficial.wordpress.com ———————————– This is Documentary video showing showing you how … Read More