រុក្ឱឳសថ កណ្តោល

ឆានែលមួយនេះនិយាយពីថ្នាំបុរាណខ្មែរ​ ដែលដកស្រង់ពីគម្ពីរស្លឹករឹតរបស់ដូនតាយើង។ គោលបំណងដើម្បីអភិរក្ស និងរក្សាទុកជាអង្វែងទៅមុខ។ សូមជួយចុច សាប់ស្ក្រាបផងណា! អគុណ ឆានែលថ្នាំខ្មែរ៖ Nature Life: My channel talks about Health, Advantages about trees. I will try my best to research the advantages about all trees … Read More

How to fix Webcam Black Screen while using Cheese App in Ubuntu ?

This video tutorial is all about How to fix Webcam Black Screen while using Cheese App in Ubuntu. #fixwebcamblackscreen #fixnopicturewhileusingwebcam #fixwebcamissueinlinux Note : This video tutorial is only for educational … Read More

How to install any Icons and Themes in Ubuntu ?

This video tutorial is all about How to install any Icons and Themes in Ubuntu. #installiconinlinux #installthemeinlinux #howtoinstalliconandthemeinlinux Note : This video tutorial is only for educational purpose only. Telegram … Read More

[DIY] フルーチェ

フルーチェ Polly`s favorite snack and its fun to make more DIY sweets : and our very first video on youtube : #diyfoods #japanesesnacks #kidssnacks