Kali Linux trên máy ảo VmWareKali Linux là một bản phân phối Linux có nguồn gốc Debian được thiết kế cho pháp y kỹ thuật số và tấn công thăm dò. Nó được Offensive Security Ltd duy trì và tài trợ. Mati Aharoni, Devon Kearns and Raphaël Hertzog là những người phát triển cốt lõi của Kali Linux.
Giấy phép: Various
Họ hệ điều hành: Debian
Kiểu mã nguồn: Mã nguồn mở
Loại nhân hệ điều hành: Monolithic kernel
Nhà phát triển: Offensive Security
Nền tảng: x86, x86-64, armel, armhf
Phiên bản mới nhất: 2020.2 / 12 tháng 5 năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.