ភពណិបទូន និងកំពូលផែនដីពីរ ស្ថិតក្នុងចំណោមពពួកភពក្រៅដែលបានរកឃើញថ្មីៗដែលនៅជិតកញ្ចុំផ្កាយជិតៗ… | Linux - OS of future
загрузка...

ភពណិបទូន និងកំពូលផែនដីពីរ ស្ថិតក្នុងចំណោមពពួកភពក្រៅដែលបានរកឃើញថ្មីៗដែលនៅជិតកញ្ចុំផ្កាយជិតៗ…ភពណិបទូន និងកំពូលផែនដីពីរ ស្ថិតក្នុងចំណោមពពួកភពក្រៅដែលបានរកឃើញថ្មីៗដែលនៅជិតកញ្ចុំផ្កាយជិតៗ…

ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា ភពផ្កាយ ៥ និង ៨ភពផ្សេងៗទៀត គឺជាភពដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតកញ្ចុំផ្កាយដែលនៅជិតៗគ្នា រួមបញ្ចូលទាំងភពណិបទូន និងកំពូលផែនដីពីរ ត្រូវបានគេរកឃើញ។ ផែនដីពីរគឺ GJ180d និង GJ229Ac ត្រូវបានគេរកឃើញនៅជុំវិញផ្កាយតឿក្រហមតូចៗដែលមានចម្ងាយ ១៩ និង ៤០ ឆ្នាំពន្លឺពីព្រះអាទិត្យរបស់យើងខណៈដែលភពត្រជាក់ណិបទូនត្រូវបានគេរកឃើញនៅជុំវិញផ្កាយស្រដៀងគ្នាមួយដែលមានចម្ងាយ ២៩.៥ ឆ្នាំពន្លឺ

More Video : https://www.youtube.com/channel/UC2uwGPgIIQoJOyKFGMaYBZA
អវកាស និង វិទ្យាសាស្ត្រ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1GVOFUi6m7cA28JtY4mcsEIpTLbFmsY
Strangest Animal : https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1GVOFUi6m7uWOK7EZYbrPVZmp9RM5Mz

សូមអគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះ សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកើតមាន

YouTube Free Music

Thank you For Watching.

#អវកាស#វិទ្យាសាស្ត្រ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *