គ្រឿងប្រលោម សាន សុជា San Socheaគ្រឿងប្រលោម សាន សុជា
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
——————————————————–
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
Website: https://www.sansochea.org
Telegram: https://t.me/dharmatv

One thought on “គ្រឿងប្រលោម សាន សុជា San Sochea

Leave a Reply

Your email address will not be published.