គ្រប់គ្រង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ | Managing user in ubuntu server (Part One) | Linux - OS of future

គ្រប់គ្រង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ | Managing user in ubuntu server (Part One)មេរៀន​សម្រាប់​បង​ប្អូន​ ចង់​ចេះ​បង្កើត និង​បន្ថែម​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ យូប៊ុនទូ។

សៀវភៅ​លក់​ក្នុង​ Amazon.
Book from Amazon:
Master Ubuntu Server: https://amzn.to/3hf3oDh
Ubuntu Server Cookbook: https://amzn.to/3hfnGfO

—Time Code—
00:00 Introduction
01:00 Understanding root user
03:40 Switching user
05:00 Add user with useradd and adduser
11:40 Check file with /etc/passwd and /etc/shadow.

Social Media:
Subscript to Rean Linux: https://bit.ly/2xsnGIj​

Facebook Page: https://www.facebook.com/reanlinux​
Website: https://www.reanlinux.com

source

One thought on “គ្រប់គ្រង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ | Managing user in ubuntu server (Part One)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *