గతం తలుచుకుంటూ కోపంతోరగిలిపోతున్న సాట్ గతం శల్లి కీ చెప్తున్న మక్షి..


2 thoughts on “గతం తలుచుకుంటూ కోపంతోరగిలిపోతున్న సాట్ గతం శల్లి కీ చెప్తున్న మక్షి..

Leave a Reply

Your email address will not be published.