پاک کردن ایمن داده ها از روی دیوایس (shred)shred -vuzn5 [file OR device]
با استفاده از دستور بالا میتوان داده ها به صورتی پاک کرد که قابل بازگشت نباشن و حتی در صورت باز گشت داده ها خوانا نباشند
my distor : arch linux
my desktop : dwm
my terminal : st
my site : https://b4dg4t3w4y502.neocities.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published.